CONVENI DE COL·LABORACIÓ SOMIB-COL·LEGI OFICIAL DE GEÒGRAFS DE LES ILLES

La SOMIB va signar aquest conveni el 29 de novembre de 2011 on es recullen les condicions de la col·laboració entre ambdues entitats. Els acords dirmats per les dues entitats són els següents:

 

ACORDS:

Realitzar un conveni a través del qual es vehiculin un conjunt de mecanismes per fer efectiu els objectius expressats anteriorment, amb les condicions particulars següents:

1. Les accions que s’hagin de realitzar han de permetre aprofitar millor els recursos humans i materials en temes comuns, afins i complementaris de mutu interès, i principalment han d’estar basades en intercanvis i col·laboracions específics.

2. El COGIB i la SOMIB es comprometen a informar els socis i membres de les dues entitats d’aquelles activitats que organitzin conjuntament, i dels serveis que ofereixin, que siguin d’interès per als observadors meteorològics i els geògrafs de les Illes Balears. Això ho farà el Col·legi de Geògrafs a través del seu Butlletí Informatiu Electrònic (BIE), que té una periodicitat mensual, o a través de la seva pàgina web corporativa www.geografos.org/baleares. La Societat d’Observadors Meteorològics de les Illes Balears, per la seva part, ho farà a través del seu respectiu Butlletí informatiu i, si és el cas, la seva pàgina web corporativa.

 4. El COGIB i la SOMIB facilitaran l’accés dels seus membres i socis als seus respectius fons documentals i de dades meteorològiques disponibles, amb finalitats investigadores.

 5. En aquelles activitats de formació, cursos, jornades, seminaris, cicles de conferències, congressos monogràfics o visites comentades a equipaments, organitzats conjunta i coordinadament, el COGIB i la SOMIB establiran preus reduïts per als membres i socis de les dues entitats, en la forma i les condicions que es prevegin per a cada cas concret. A totes les convocatòries de les activitats conjuntes hauran de constar els noms i la imatge gràfica corporativa de les dues entitats.

 6. El règim d’aportacions econòmiques per al cofinançament de les activitats conjuntes i de les despeses que se’n derivin, serà establert per a cada cas de forma conjunta i solidària, i es farà un balanç per a cada exercici anual.

 7. El COGIB i la SOMIB col·laboraran, si és el cas, en l’elaboració de publicacions i material didàctic que tingui continguts específicament referits a la disciplina científica geogràfica, climatològica i meteorològica.

 8. El COGIB i la SOMIB afavoriran, si és el cas, la incorporació recíproca de membres i socis a una i l’altra entitat. Per això, la SOMIB establirà una quota de soci reduïda per a aquells socis que siguin alhora membres col·legiats o precol·legiats del Col·legi de Geògrafs.

 9. El període de vigència del present conveni és des de la seva signatura fins a 31 de desembre de 2012. Passat aquest període, les Juntes de Govern del COGIB i la SOMIB proposaran de forma conjunta el model de relació que ha de regir les relacions entre les parts signants, i l’acabament o l’ampliació de la vigència del conveni.

 10. Es crea una comissió mixta de seguiment i avaluació del present conveni, formada pels membres de les Juntes de Govern de les dues entitats signants. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb tres mesos d’antelació. En cas que l’acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar les actuacions que hi hagi en fase de realització.