CONVENI DE COL·LABORACIÓ SOMIB-FUNDACIÓ CASTELL D´ALARÓ

Al mes de novembre de 2012 es va signar el conveni amb la Fundació Castell d’Alaró el qual recull les condicions d’instal·lació i gestió de la estació Meteorològica situada al cim del Puig d’Alaró. El sr Joan Cubells, president de la SOMIB, i el sr Mateu Marcús, president de la Fundació, firmen el conveni al municipi d'Alaró i les claúsules que regulen el conveni són les següents:

EXPOSEN

Donat que un dels objectius de la Societat d’Observadors Meteorològics de les Illes Balears (SOMIB) és el de fomentar la recollida de dades meteorològiques de qualitat a zones clau de les Illes, essent el Puig d’Alaró un lloc d’especial interès per tal de millorar el coneixement climàtic de la Serra

Donat que la Fundació Castell d’Alaró és l’encarregada de la gestió i conservació de les instal·lacions del Castell d’Alaró i que entre els seus objectius contempla el d’impulsar la realització d’activitats de tipus científic i educatiu.

ACORDEN:

Firmar el present conveni de col·laboració per a la instal·lació, manteniment i lectura de dades d’una estació meteorològica al cim del Puig d’Alaró, a les dependències de l’hostatgeria del Castell d’Alaró,  el qual contempla les condicions següents:

CLÀUSULES:

PRIMERA.- La SOMIB s’encarregarà de la instal·lació, lectura de dades i manteniment d’una estació meteorològica sense fil de la marca Davis, model Vantage Pro2, en la teulada de l’edifici on està situat el bar, assumint el cost econòmic de la instal·lació i manteniment. L’estació se situarà en un masteler de ferro d’uns 2m enganxat a la paret de la teulada i es fixaran uns vents al masteler per evitar vibracions i evitar problemes d’estabilitat.

SEGONA.- La SOMIB aportarà el material necessari per instal·lar l’estació a la teulada, així com l’ordinador i material informàtic necessari per tal de pujar les dades meteorològiques a internet. La Fundació cedirà a la SOMIB l’espai físic necessari i facilitarà la connexió a internet i l’electricitat necessàries pel funcionament de l’estació, assumint els seus costos.

TERCERA.- La SOMIB penjarà les dades de l’estació a diferents pàgines webs i també cedirà les dades a la Fundació per si aquesta troba oportú incloure-les a la seva web. D’altra banda, les dades obtingudes per l’estació seran propietat de la SOMIB i aquesta serà la responsable de cedir-les, si escau, a les institucions que puguin estar interessades en elles.

QUARTA.- L’ordinador estarà en funcionant les 24h del dia per tal de pujar les dades a internet en tot moment. En cas d’aturada de l’ordinador el donat o persona autoritzada s’encarregarà de tornar a encendre l’ordinador.

CINQUENA.- La Fundació, o la persona que aquesta designi, serà la responsable d’avisar a la SOMIB quan es produeixi algun problema amb l’estació o amb el material informàtic que no hagi estat detectat per la SOMIB. Una vegada detectat el problema, la Fundació o la persona designada haurà de garantir que els tècnics de la SOMIB poden accedir a l’ordinador i a l’estació meteorològica per tal de solucionar el problema, llevat que condicions meteorològiques adverses ho impedeixin.

SISENA.- Només el personal autoritzat per la SOMIB podrà realitzar les tasques de manteniment i reparació de l’estació i no es podrà canviar la ubicació de l’estació sense el consentiment  previ de la SOMIB.

SETENA.- La SOMIB no podrà obtenir cap tipus de beneficis econòmics de les dades meteorològiques obtingudes al cim del Castell d’Alaró a les instal·lacions de l’hostatgeria. L’incompliment d’aquesta clàusula facultarà a la Fundació a resoldre el conveni i retirà els equips de SOMIB.

OCTAVA.- El present Conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i tendra una vigència inicial de cinc anys, sense perjudici de què per terminis iguals es pugui prorrogar per mutu acord de les parts sota signants.

 

En prova de conformitat signen aquest Conveni a Alaró i en data de 26 de novembre de 2012.

  

El president de La Societat d’observadors          El president de la Fundació

Meteorològics de les Illes Balears                               Castell d’Alaró

          Joan Cubells Fullana                                    Mateu Marcús  Alemany